Aktualitātes
 Notikumu kalendārs
 Svētdarbības
 Regulārās norises
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Draudzes padome
 Kapsēta
 Kontakti
 Notikumi
 Izlasi/Noklausies
 Galerijas
 Draudzes avīze
 Vēsture
 Ķekavas Romas katoļu draudze
 Projekti
 Noderīgas saites
Meklēšana

 

 Projekti:

Slava Dievam! 
Ir pabeigti mūsu skaistās baznīcas jumta nomaiņas darbi!!!


Sirsnīgi pateicamies čaklajiem draudzes  kalpotājiem, finansiālajiem atbalstītājiem,t.sk.Ķekavas novada pašvaldībai!!!

Projekta apraksts:

2019.gada gada 14. septembrī tika iesniegts pieteikums „Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta nomaiņa” atklāto projektu konkursā programmā „Leader” partnerībā "Daugavkrasts”, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu. Projekta budžets bija EUR 30000.00, no tiem 90% - EUR 27000.00 paredzēts segt no programmas „Laeder” piešķirtā finansējuma, bet 10% - no iesniedzēja vai pašvaldības budžeta. 2019.gada septemrī notika tikšanās, kurā piedalījās pārstāvji no Norvēģijas, Stovneres draudzes,  Ķekavas novada domes priekšsēdētāja un Doles-Ķekavas ev.lut.draudzes padome. Tikšanās laikā tika panākta vienošanās, ka Ķekavas novada pašvaldība varētu izskatīt jautājumu par līdzfinansējumu baznīcas jumta seguma maiņai.

    Uzsākot darbus pie jumta seguma maiņas un veicot papildus izpēti, atklājās papildus izdevumi - tika veikts jauns aprēķins-  EUR 13 791,16 (Trīspadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens euro un sešpadsmit eurocenti). Jaunā tāme tika iesniegta pašvaldībā 2021.gada janvārī. Tā kā jumta remonts tiešām ir neatliekams, bijām darījuši praktiski visu, kas mūsu pašu spēkos un darbi tika uzsākti, bet bez trūkstošās naudas summas tos pilnvērtīgi turpināt bija liels apgrūtinājums.

     Ņemot vērā Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likuma 2.panta otro daļu, pašvaldības var piedalīties sakrālā mantojuma uzturēšanā un tām ir tiesības no pašvaldību budžetu līdzekļiem piešķirt finansējumu, turpmāk tekstā – Dotāciju, sakrālā mantojuma izpētei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, remontu darbu veikšanai un labiekārtošanai.  Lūdzām rast iespēju atbalstīt baznīcas jumta remontu, piešķirot nepieciešamos finansiālos līdzekļus no Ķekavas pašvaldības budžeta, kā piemēru minot Piņķu novada pašvaldības piešķirto finansējums LELB Piņķu draudzei, ko pašvaldība nolēma atbalstīt un līdzekļus piesķīra. 
 Saskaņā ar Eiropas fonda atbalstu vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma (turpmāk-Fonda likums) 6.panta trešās daļas 3.punktu, 13.pantu, 15.pantu, 8.panta pirmo un otro daļu, 21.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 25.11.2014.noteikumu Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" 34.punktu un 30.10.2020. Partnerorganizāciju ceturtās atlases noteikuma Nr.2020FEAD/PO.04 (turpmāk-Atlases nolikums) 4.punktu SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS KĀ SADARBĪBAS IESTĀDE (turpmāk -Sadarbības iestāde)18.02.2021., pieņēma lēmumumu Nr.SIF-2021-8 par tiesību piešķiršanu Doles-Ķekavas evanģēliski luteriskajai draudzei būt par partnerorganizāciju. 


Slava Dievam🙏🙏
Sadarbībā ar Kalnakrogu "Garozu Ķēķis" un mūsu ziedotājiem darbojas Zupas virtuve.

Adrese: 
Gaismas iela 1, (draudzes māja "Kraujas"), 
 Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
 LV-2123

Zupas izdales laiks:
katru nedēļu

trešdienās, plkst. 13.00 - 14.00

Atbildīgā persona: Ieva Kolosovska, tālr.nr. 29157260

 
Ziedojumus šim projektam var veikt uz 
mūsu draudzes kontu 

Mūsu rekvizīti:
                 Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas                        Doles- Ķekavas draudze
Rīgas iela 75, Ķekava,
Ķekavas novads, LV-2123
Reģ. Nr. 90000468932
Bankas kods: HABALV22
Bankas konts:
A/S Swedbank
LV44HABA0551032382287
Mērķis-
 ziedojums Zupas virtuvei. 
Var personīgi ziedot Zupas virtuves telpās un baznīcā🙏🙏

 


  KontaktiemArnis Eltermanis
mācītājs
arniseltermanis@gmail.com
29177336‍Kaspars Cērps
‍evanģēlists

Raitis Heniņš
 draudzes priekšnieks
 raitis@gd.lv
 29149425Ieva Kolosovska
 diakonijas un
 saimniecības vadītāja
29157260Lauris Bērziņš 

Kapu pārzinis 
25773343
lauris00777@inbox.lv

Draudzes e-pasts:

doleskekavasdr@inbox.lv

www.facebook.com  /

/kekavas.baznica 

 
Copyright 2006; Created by MB Studija »